نوشته‌ها

شهروندی انگلستان

شهروندی انگلستان

برای دریافت شهروندی انگلستان باید پیش نیازهای لازم در زمان اقامت در انگلستان توسط متاقضیان رعایت شود. بنابراین در مقاله توضیحی در خصوص ضروری ترین شرط داده شده است. متقاضیان شهروندی انگلستان باید شرایط لازم حضور فیزیکی را در انگلستان تامین کن…