ویزای انگلستان

ویزای انگلستان

در این بخش روش بدست آوردن اقامت انگلستان با ذکر دسته بندی های مختلف ویزا توضیح داده شده است تا شما بتوانید با شرایط خود بهترین روش را انتخاب کنید. انواع ویزای انگلستانتمامی ویزاهای انگلستان در این دسته بندی قرار می گیرند. الف) ویزای …
شهروندی انگلستان

شهروندی انگلستان

برای دریافت شهروندی انگلستان باید پیش نیازهای لازم در زمان اقامت در انگلستان توسط متاقضیان رعایت شود. بنابراین در مقاله توضیحی در خصوص ضروری ترین شرط داده شده است. متقاضیان شهروندی انگلستان باید شرایط لازم حضور فیزیکی را در انگلستان تامین کن…