ویزای انگلستان

ویزای انگلستان

در این بخش روش بدست آوردن اقامت انگلستان با ذکر دسته بندی های مختلف ویزا توضیح داده شده است تا شما بتوانید با شرایط خود بهترین روش را انتخاب کنید. انواع ویزای انگلستان تمامی ویزاهای انگلستان در این دسته بندی قرار می گیرند. الف) ویزای …
شهروندی انگلستان

شهروندی انگلستان

 متقاضیان شهروندی انگلستان باید شرایط لازم حضور فیزیکی را در انگلستان تامین کنند، تا بتوانند پاسپورت این کشور را دریافت کنند. برای مثال تعداد روزهایی که خارج از انگلستان هستند در 5 سال گذشته نباید بیش تر از 450 روز باشد- همچنین نباید در هر سال بیش…