مهاجرت به کانادا

افرادی که تجربه کارآفرینی دارند، یا شرایط لازم برای سرمایه گذاری و یا خود اشتغالی در استان کبک (Quebec) کانادا را دارند، می توانند ضمن دارا بودن شرایط برای مهاجرت به کانادا اقدام کنند.

بدین منظور تمامی متقاضیان باید نشان دهند که از لحاظ اقتصادی می توانند شرایط لازم که در ادامه توضیح خواهد شد را تامین کنند و همچنین آن ها قصد دارند در کبک اقامت داشته باشند. سرمایه گذاران بعد از این که شرایط لازم و پیش نیازهای لازم کبک کانادا را تامین کردند، مجوز اقامت کبک کانادا (CSQ) را دریافت می کنند. مجوز اقامت کبک کانادا یک سند رسمی ارائه شده توسط دولت می باشد، که به متقاضیان مجوز اقامت دائم کانادا را در صورتی که تاییدیه های سلامت و امنیتی داشته باشند، ارائه می دهد.

سه روش برای مهاجرت به کانادا (کبک) از طریق سرمایه گذاری وجود دارد، که هرکدام دارای پیش نیازها و شرایط خاص خود می باشند، که در ادامه توضیحاتی از آن ها داده می شود.

  • برنامه سرمایه گذاری کبک کانادا

در این روش سرمایه گذاری متقاضی باید دارای سرمایه خاصل به میزان 6/1 میلیون دلار کانادا باشد، دارای سوابق مدیریتی در کسب و کار باشد و برای سرمایه گذاری تضمین شده به میزان 800 هزار دلار کانادا به مدت 5 سال در بخش های دولتی این کشور اقدام کند.

  • برنامه کارآفرینی کبک کانادا

در این برنامه سرمایه گذاری متقاضی باید دارای سرمایه خالص به میزان حداقل 300 هزار دلار کانادا باشد، دارای سوابق مدیریتی در کسب و کاری باشد که متعلق به خود او بوده یا توسط او اجرا شده است و او قصد دارد با راه اندازی کسب و کار در کبک کانادا باعث ایجاد شغل شود.

  • برنامه خود اشتغالی کبک کانادا

در این برنامه سرمایه گذاری متقاضی باید دارای سرمایه خالص به میزان حداقل 100 هزار دلار کانادا باشد، دارای سوابق مدیریتی در کسب و کاری باشد که قصد راه اندازی آن را در کبک دارد.

توجه: این برنامه در حال حاضر بسته می باشد.

هزینه های برنامه مهاجرت به کانادا (کبک)

هزینه های برنامه مهاجرت به کانادا با توجه به نوع برنامه مهاجرت به صورت زیر می باشند.

دسته بندی هزینه
سرمایه گذاران 15000 دلار
کارآفرینان 1045 دلار
خود اشتغالی 1045 دلار
هر وابسته (کارآفرینان و فقط کارفرمایان) 166 دلار

  • با توجه به توضیحات داده شده، در حال حاضر متقاضیان اقامت کانادا می توانند از طریق ویزای سرمایه گذاری یا ویزای کارآفرینی برای کانادا اقدام کنند و هنگامی که برای یکی از دسته ویزاها درخواست دادند و درخواست آن ها پذیرفته شد، امکان جابه جایی به دیگر برنامه اقامتی وجود ندارد.