برای دریافت شهروندی انگلستان باید پیش نیازهای لازم در زمان اقامت در انگلستان توسط متاقضیان رعایت شود. بنابراین در مقاله توضیحی در خصوص ضروری ترین شرط داده شده است. 

متقاضیان شهروندی انگلستان باید شرایط لازم حضور فیزیکی را در انگلستان تامین کنند، تا بتوانند پاسپورت این کشور را دریافت کنند. برای مثال تعداد روزهایی که خارج از انگلستان هستند در 5 سال گذشته نباید بیش تر از 450 روز باشد- همچنین نباید در هر سال بیش از 90 روز در خارج از انگلستان بوده باشند. بدست آوردن اقامت دائم انگلستان معمولا در طی 5 سال امکان پذیر می باشد، یکسال بعد از آن نیز متقاضیان می توانند برای شهروندی اقدام کنند به شرط این که شرایط لازم حضور فیزیکی که در بالا بیان شد را تامین کرده باشند. وقتی که متقاضیان یکبار پاسپورت انگلستان را دریافت کردند، دیگر محدودیتی برای اقامت و حضور فیزیکی و… وجود نخواهد داشت.

  • لازم به ذکر است در صورت سرمایه گذاری مبالغ زیاد در انگلستان زمان لازم برای دریافت اقامت دائم از 5 سال به 2 سال ( سرمایه گذاری 5 میلیون پوندی) یا 3 سال (سرمایه گذاری 10 میلیون پوندی) کاهش پیدا می کند.