امتیاز بندی مهاجرت به کانادا برای مهاجرت تجاری فدرال کانادا که شامل برنامه های سرمایه گذاری فدرال، کارآفرینی فدرال و خود اشتغالی فدرال است ، به صورت زیر می باشد:

لازم به ذکر است برای قبولی در برنامه های سرمایه گذاری داشتن حداقل 35 امتیاز ضروری می باشد.

پارامتر امتیاز کانادا

میزان امتیاز مهاجرت

سابقه مدیریتی

35 امتیاز

تحصیلات

25 امتیاز

سن

10 امتیاز

دانش زبان فرانسه|انگلیسی

24 امتیاز

قابلیت تطابق

6 امتیاز

مجموع

حداکثر 100 امتیاز

حداقل امتیاز قبولی

35 امتیاز