اشخاصی که اقامت اروپا را از کشوری غیر از ایتالیا دارندو می خواهند اقامت طولانی مدت ایتالیا داشته باشند( بیشتر از 90 روز)  باید به اداره مهاجرت (Anagrafe) مراجعه کنند و درخواست خود را بدهند.

مدارک لازم اقامت طولانی مدت ایتالیا

مدارک لازم  که باید در این مرحله به همراه درخواست اقامت ارائه گردد، عبارتند از:

  • اگر کارمند یا کارفرما هستید، مدرکی برای اثبات آن ارائه دهید ( ارائه گواهی از دانشگاه یا محل کار)
  • اگر دانشجو ( دانش آموز)، کارآموز یا برای دلیلی غیر از کار آن جا هستید، مدارکی برای بیان وضعیت خود به همراه بیمه خدمات درمانی که تمامی هزینه های شما را شامل می شود را باید ارائه کنید، در صورت دانشجو بودن نیز مدرکی برای اثبات آن لازم می باشد.
  • اگر اعضای خانواده اقامت اروپا را دارند، یا دارای مجوز اقامت اروپا از کشوری دیگر هستند، ارائه مدارک جهت بیان رابطه خانوادگی بین شما و آن ها لازم است. همچنین باید شما دارای گواهی مستقل برای خود باشید (وابسته به اعضای خانواده نباشید)

مدارک لازم برای اعضای خانواده که دارای مجوز اقامت اروپا هستند به صورت زیر است:

  • پاسپورت معتبر یا هر مدرک معادل دیگر
  • اثبات رابطه خانوادگی – گواهی اقامت اروپا به صورت مستفل
  • برگه درخواست برای اداره شهرداری های شما

    اقامت بیشتر از 3 ماه برای دارندگان اقامت اروپا

    اقامت اروپا برای اعضای خانواده