اگر شامل شرایط زیر باشید، می توانید در قبل از 5 سال برای اقامت دائم اروپا  اقدام کنید.

  • اگر بازنشسته هستید و سال گذشته در کشور مورد نظر کار کردید، یا این که به صورت مداوم 3 سال در آن جا بودید.
  • اگر دیگر قادر به کار کردن نیستید و کار را متوقف کردید و در 2 سال گذشته به صورت مداوم در آن جا بودید.
  • اگر به علت تصادف یا آسیبی در کار دیگر نمیتوانید کار کنید. در این حالت زمان اقامت اهمیت ندارد.
  • اگر به صورت کارگر مرزی در کشوری دیگر از اتحادیه اروپا شروع به کار کردید، که در این حالت باید شما هفته ای یک بار به کشوری که قصذ اقامت
    اقامت اروپا در 5 سال

    اقامت اروپا در 5 سال

    آن را دارید باز گردید. همچنین در 3 سال گذشته قبل از شروع کار به صورت مداوم در آن جا اقامت داشتید.